Opvoedkundige Wetenschappen (spec.) (2006-2007)

De cursus opvoedkundige wetenschappen-specifiek deel behandelt de beginsituatie van leerlingen, het verschijnsel ‘opvoeding’; de school als opvoedingsmilieu; opvoedingsproblemen, het beroepssecundair onderwijs en de overgangen tussen verschillende ondeerwijsniveaus (van kleuter naar lager en van lager naar secundair onderwijs),.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten verwerven inzicht in het bepalen van de beginsituatie van de leerlingen bij de intrede in het secundair onderwijs. De studenten verwerven inzicht in de didactiek van de derde graad lager onderwijs en de gevolgen hiervan voor de overgang van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs. De studenten verwerven inzicht in het domein ‘opvoedkunde’ en de school als opvoedingsmilieu. De studenten verwerven inzicht in het theoretisch kader om opvoedingsproblemen te situeren. De studenten leren aandacht te besteden aan leerlingen in probleemsituaties en hoe omgaan met deze leerlingen. De studenten verwerven inzicht in de structuur en karakteristieken van het beroepssecundair onderwijs. De studenten verwerven inzicht in de kenmerken van de leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs. De studenten verwerven inzicht in de specifieke aanpak van de leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs, met bijzondere aandacht voor het project algemene vakken. De cursus opvoedkundige wetenschappen-specifiek deel voldoet aan volgende basiscompetenties (cfr. basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 1 (maart 1998): -de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen -de leraar als opvoeder -de leraar als innovator-onderzoeker -de leraar als partner van de ouders/verzorgers -de leraar als lid van een schoolteam

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: Deze cursus bouwt op de didactische en pedagogische kennis uit het eerste jaar verder. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Deze cursus bouwt op de didactische en pedagogische kennis uit het eerste jaar verder. Studenten bezitten volgende competenties: Deze cursus bouwt op de didactische en pedagogische kennis uit het eerste jaar verder.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Nijsmans Ilse en Ilse Van de Plas, 2004. Cursus opvoedkundige wetenschappen-specifiek deel tweede jaar. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Elementaire didactische werken (boeken, tijdschriften, video’s, websites, organisaties, ...) - Eigen nota’s van studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10252020
Code:
10252020
Vakcoördinator:
Ilse Nijsmans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands