Terreinen sociaal werk 1 (2006-2007)

De cursussen zijn een eerste globale kennismaking met het werkveld van de maatschappelijk assistent. In het eerste hoofdstuk van elke cursus wordt er stilgestaan bij de maatschappelijke achtergrond die medebepalend is voor de eigenheid van elk terrein en tegelijkertijd aangeeft dat de vier terreinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit wordt vooral tot uiting gebracht in het profiel van de MA. In hoofdstuk 2 worden de methodieken en specifieke benaderingen toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van het werkveld van de vier terreinen. In hoofdstuk 4 komen actuele thema’s en casussen aan bod. In een laatste hoofdstuk worden opdrachten opgenomen waaraan studenten in de loop van het academiejaar kunnen werken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
Toelichting:
C 5: De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader. C 5.1 De MA houdt in zijn handelen rekening met de maatschappelijke betekenis van zijn werk. - is zich bewust van de maatschappelijke betekenis van zijn handelen en zijn werk; - ontwikkelt zijn handelen en zijn werk in het perspectief van een maatschappelijk project. C 5.2 De MA verbindt het eigen werk zinvol met het netwerk van sociale voorzieningen. - zoekt aansluiting bij het netwerk van sociale voorzieningen; - ontwikkelt het eigen netwerk als complementair of supplementair in het netwerk van sociale voorzieningen; - zet het netwerk van sociale voorzieningen in in het belang van cliënten of doelgroepen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: SOKA-gids op CD-rom
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Boven Els, 2006, Terreinen Sociaal Werk: maatschappelijk advisering, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Wouters Wim, 2006, Terreinen Sociaal Werk: maatschappelijk werk, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Van Leemput Josee, 2006, Terreinen Sociaal Werk: personeelswerk, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Wilms Luc, 2006, Terreinen Sociaal Werk: sociaal-cultureel werk, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Leren en werken als maatschappelijk assistent, VVSH-overleg Opleidingen Maatschappelijk assistent, Garant, 2001, Leuven. - CD-rom, Soka studenteneditie 2006-2007, Kluwer. - Casussen - Sprekers - Internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: consult

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
04230080
Code:
04230080
Vakcoördinator:
Luc Wilms
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands