ontw/simulatie pract (2006-2007)

- Studie van de eigenschappen van vermogencontactoren. - Genormeerde afspraken in verband met grafische voorstellingen van elektrische schema’s. - Hoe de juiste keuze maken van onderdelen uit de catalogi. - Hoe een elektrisch schema maken met beveiliging voor motoren en er de bijhorende informatie (stukkenlijst, klemmenlijst, kabelpan etc.) bijleveren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
- De studenten kunnen de juiste componenten selecteren om een bepaalde elektrische installatie te kunnen uitbouwen. - De studenten kunnen een elektrische installatie grafisch uittekenen met behulp van een softwarepakket. - De studenten kunnen hierbij de juiste genormeerde afspraken toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van elektrische schema’s

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: catalogi

B. Verplichte leermiddelen

Aangepaste softwarepakketten en internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • projectwerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

De studenten krijgen stapsgewijs de mogelijkheden aangereikt om te kunnen komen tot een uitgetekend werkend elektrisch schema. Zij moeten hierbij individueel een opgegeven project uitwerken.

A. Types

 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

Bij het uitwerken van het project worden de studenten individueel bijgestuurd bij eventuele problemen.
OA:
03201130
Code:
03201130
Vakcoördinator:
Werner Segers
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands