Gezondheidsananlyse (2006-2007)

In het OA groepswerking maak je kennis met de basisprincipes van gezondheidspromotie. Nadien wordt er stil gestaan bij het hoe en het waarom van een voorlichtingsactiviteit en het werken met groepen. Om de leerstof maximaal te verwerken geef je een voorlichtingslesje aan je medestudenten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
07284291
Code:
07284291
Vakcoördinator:
Karolien Baldewijns
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands