Burgerlijk recht (2006-2007)

1. Personen- en familierecht: staat van de persoon, vereenzelviging van de persoon (naam, geslacht, woon- en verblijfplaats, nationaliteit), persoonlijkheidsrechten, statuut van de te beschermen personen, afstamming, adoptie, ouderlijk gezag en handelingsonbekwaamheid van minderjarigen, voogdijgezag, pleegvoogdij, ontvoogding, huwelijk en wettelijke samenwoning: rechten en plichten van gehuwden en van wettelijk samenwonenden, echtscheiding, concubinaat, verwantschap en aanverwantschap, onderhoudsrecht en omgangsrecht. 2. Huwelijksvermogensrecht: wettelijk stelsel (samenstelling en bestuur van de vermogens, ontbinding, vereffening en verdeling) en huwelijkscontracten (geldigheidsvoorwaarden, veranderlijkheid en soorten). 3. Erfrecht: openvallen van nalatenschap, voorwaarden om te erven, erfopvolging en aanvaarding. 4. Schenkingen en testamenten: schenking (begrip, vormvereisten) en testament (begrip, soorten, geldigheidsvereisten). 5. Zakenrecht: zakelijke rechten (begrip en soorten goederen), eigendom en bezit, zakelijke genotsrechten (erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden), zakelijke zekerheden (begrip, soorten, retentierecht, pand, eigendomsvoorbehoud, voorrechten, hypotheek) en onroerende publiciteit. 6. Verbintenissenrecht: bronnen en soorten van verbintenissen, verbintenis uit overeenkomst (totstandkoming, soorten contracten, geldigheidsvereisten, basispeilers van overeenkomsten, gevolgen van overeenkomsten voor derden, de uitvoering van de overeenkomst), de overdracht van verbintenissen, het einde van de overeenkomst, de uitdoving van de vorderingsrechten. 7. Bijzondere overeenkomsten: koop-verkoopovereenkomst, aanneming van werk, de lening, bewaargeving en sekwester, borgtocht, dading, huur

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen onbevangen maar juridisch kritisch kijken naar evoluerende visies, levenshoudingen & technische mogelijkhedenin de maatschappij, die het dagelijks leven juridisch kleuren en er een nieuwe invulling kunnen aan geven. Studenten kunnen vanuit de wet de begripsmatige omschrijving van de juridische term of probleem de inhoud weergeven, situeren, analyseren, interpreteren en een oplossing formuleren. Studenten kunnen juridische redeneringen opbouwen, bijvoorkeur onderbouwd door eigen relevante voorbeelden, waardoor zij laten blijken dat zij de materie begrijpen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

de Corte, R., Overzicht van het Burgerlijk Recht, recenste uitgave, Kluwer Van Put, K., Syllabus Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht (inleiding tot), Erfrecht (inleiding tot), Schenkingen en testamenten (inleiding tot) Van Put, K., Syllabus Zakenrecht Van Put, K, Syllabus Verbintenissenrecht Van Put, K. Syllabus Bijzondere Overeenkomsten VRG-Codex, recentste uitgave, Larcier

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08271010
Code:
08271010
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Onderwijstaal:
Nederlands