Minor personeelswerk (2006-2007)

De minor is een module gericht op het verwerven van een aantal handelingscompetenties binnen de context van het competentiemanagement als integrator van een medewerkersgericht personeelsbeleid. Binnen een inleidend praktijktheoretisch deel wordt aandacht besteed aan het personeelswerkveld en haar partners die een toegevoegde waarde hebben voor het uitbouwen van een competentiegericht personeelsbeleid. Daarbij zal het competentiemanagement worden geïntroduceerd als integrator van personeelsinstrumenten en de flankerende personeelssystemen en -procedures. Binnen het trainingsgedeelte wordt gewerkt rond de methodische toepassing van dit competentiemanagement binnen het personeelswerk en belendende domeinen. In een aantal oefensessies worden de noodzakelijke methodieken en gespreksvaardigheden getraind om een gedragsgericht interview en een functioneringsgesprek voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

VAN BOUCHAUTE, K, Werkboek voor de Minor, onuitgegeven werkmap. JANSSEN, M. Toolkit bij Integraal personeelsmanagement. Nelissen, Soest, 2005. VAN BEIRENDONCK, L. Iedereen competent. Handleiding voor competentiemanagement dat werkt. LannooCampus 2004. JOSEE VAN LEEMPUT, Partners in het werkveld, (onuitgegeven artikel).

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
04232082
Code:
04232082
Vakcoördinator:
Karel Van Bouchaute
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands