Duits: Seminarie vertalen (2006-2007)

Voor de cursus vertalen werd het virtueel taallabo 'Linguapolis' opgericht. Dat bureau vertaalt teksten die door firma's, gemeentes of andere instanties geleverd worden om uit het Nederlands in het Duits of uit het Duits in het Nederlands te worden vertaald. De cursus omvat behalve de vertalingen ook de mondelinge en schriftelijke communicatie met de klanten. Het vertaalwerk veronderstelt een intensief gebruik van vertaaltools, online woordenboeken en websites om de vertaling te perfectioneren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
Vertalen: - De studenten moeten algemene zakelijke teksten kunnen vertalen van het Nederlands in het Duits en van het Duits in het Nederlands. - De studenten moeten de vertalingen in die mate herwerken, dat de oorspronkelijke taal noch lexicaal noch syntactisch in de vertaling aanwezig blijft. - De studenten moeten met behulp van de computer/het internet (woordenboeken, vertaalprogramma's, websites, zoekmachines) teksten kunnen vertalen,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eindcompetenties van het overeenkomstige vak in het tweede jaar. - de studenten hebben de volgende vakken met succes gevolgd: - de studenten hebben de volgende cursussen en boeken vooraf doorgenomen: - de studenten hebben de volgende competenties reeds verworven:

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Geen specifieke literatuur, wel een intensief gebruik van het internet bij de zoektocht naar de juiste verklaringen en vertalingen. Van Geel, Jan 2005 Eerste Hulp Bij Vertalen (thematische lijst met websites)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241930
Code:
02241930
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Duits