Psychiatrie (2006-2007)

Ergotherapie psychiatrie geeft een beeld van de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden die je in residentiële settings aantreft. Voorbeelden zijn de persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en anderen. Aan de hand van casuistiek wordt de problematiek verduidelijkt en krijgen studenten zicht op meest courante behandelmethodes en mogelijke ergotherapeutische interventies. De kenmerken van het ergotherapeutisch handelen in verschillende psychiatrische contexten wordt apart behandeld in een hoofdstuk over milieutherapie.Verder wordt er nog uitgebreid aandacht besteed aan het systematisch rehabilitatiemodel als mogelijk uitgangspunt voor ergotherapeutisch handelen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
Basiscompetenties. -De student kan op basis van casuïstiek de meest voorkomende ziektebeelden in residentiële settings herkennen aan de hand van DSM IV-TR criteria en een gepaste benadering voortstellen. -De student kan een aantal psychologische stromingen (gedragstherapie, motiveringsstrategieën)vertalen naar de ergotherapeutische praktijk - De student kan de basis van het systematisch rehabilitatiemodel verduidelijken en toepassen vanuit ergotherapuetische interventies. - De student kent de basisbegrippen van milieutherapie en kan deze theorie gebruiken bij het ontwikkelen van geschikte behandelmilieus voor patiënten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De lessen van het eerste jaar gevolgd hebben.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Schoofs Lieve, 2006 , Theorie Psychiatrie .Niet gepubliceerde cursus,KHK,Geel, 170p. Mark Steensels , theorie psychiatrie 1 ergo, KHK

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

De permanente beoordeling bestaat uit het actief participeren aan de lessen en het afgeven van een aantal lesverlagen. Het schriftelijk examen wordt beoordeeld volgens het systeem van basis ( 2/3)en extra competenties .(1/3).De leerstof omhelst zowel de info uit de theoretische lessen alsook aanvullend de info uit de practicums. De basiscompetenties worden getoetst door middel van vragen uit de verschillende onderdelen van de cursus waarin je aantoont deze leerstof vooral te kunnen toepassen in praktijksituaties en casuïstiekvoorbeelden. De extra compententies worden getoets aan de hand van een aantal kennisvragen uit de verschillende onderdelen van de cursus. Ik ben steeds bereikbaar voor verdere info.
OA:
06022370
Code:
06022370
Vakcoördinator:
Lief Schoofs
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands