Psychopathologie (2006-2007)

- De psychische stoornis - Van symptoom tot diagnose - Een multidimensionele benadering - Symptomen: de mens in relatie met de wereld - Stoornissen: o Aanpassingsstoornissen o Stemmingstoornissen o Angststoornissen o Stoornissen bij kinderen en adolescenten o Nog 4 stoornissen te kiezen door studenten in functie van de tijd - Verschillen tussen culturen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
Toelichting:
De student kan belevingen, kenmerken en handelen van de verschilleden stoornissen beschrijven en analyseren in concrete situaties. De student kan gestoorde interacties tussen de persoon en de situatie beschrijven en analyseren rekening houdend met de individuele, micro-, meso- en macrosociale dimensies van de situatie. De student kan de zin van de verschillende stoornissen bespreken vanuit verschillende psychologische theorie├źn. De student kan aspecten van de gestoorde belevingen en van het problematisch handelen van verschillende culturen vergelijken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een grondige voorkennis van de algemene psychologie is noodzakelijk.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: verplichte lectuur

B. Verplichte leermiddelen

- Handboek: Cuyvers Guido, 2001, Psychopathologie. Wolters Plantyn, Antwerpen, 372 p. - Zelfstudietekst over transculturele psychiatrie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

hoorcolleges met causbespreking en discussie

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

1 Schriftelijk examen 60 % - meerkeuzevragen - korte antwoordvragen - casussen - essayvraag 2 Permanente evaluatie 40 % - opdracht: 2 teksten o 'een maatschappelijk thema kritisch benaderen vanuit de psychopathologie' max 5 blz in te leveren voor 1 april o Een grondige casus beschrijven en kritisch analyseren van een niet besproken stoornis max 4 blz in te leveren voor 1 juni Studenten kunnen hun vragen met betrekking tot het begrijpen en studeren van deze cursus steeds op papier zetten en in mijn bakje leggen zodat ik er tijdens de les op in kan gaan. Uiteraard kunnen ze ook de vraag via e-mail stellen (guido.cuyvers@khk.be).
OA:
04231200
Code:
04231200
Vakcoördinator:
Guido Cuyvers
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands