Marketing and Public Relations (2006-2007)

In een eerste deel is er de kennismaking met de vele aspecten van het begrip "marketing". De studenten maken kennis met "marktonderzoek" als eerste stap naar in de marketingstrategie. In de praktijk komt dit neer op de analyse van de maatschappelijke omgeving, de eigen markt en de kopers op die eigen markt. De meeste aandacht gaat uit naar de elementen van de marketingmix en de vele beslissingen hieromtrent; met name product, prijs, plaats van aanbod en communicatie. In een tweede deel staat het bedrijf zelf centraal en haar voortdurende zorg omtrent haar identiteit en imago. In dit kader zijn de relaties met de media belangrijk, en de aandacht voor een goede onderlinge afstemming van alle vormen van interne en externe communicatie. We sluiten af met dilemma's die kunnen ontstaan bij internationaal zakendoen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De student kan specifieke informatie mbt commerciële communicatieprocessen begrijpen en er op gepaste manier aan meewerken. Hij/zij zal de huisstijl van het bedrijf zowel in de professioneel getinte activiteiten als in de omgangsvormen belichamen en optimaliseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Door de docente geschreven cursus. Aanbevolen: Vacaturekrant, dagblad (vooral de economische katern), radiojournaal, algemeen tijdschrift zoals Humo, Knack, Trends, Time, Focus, ...

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02243090
Code:
02243090
Vakcoördinator:
Katrien De Smedt
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands