Onderwijsbevoegdheid Aardrijkskunde (2006-2007)

De vakinhoud omvat volgende onderwerpen: - Stadsgeografie: ruimtelijke differentiatie in steden, stedenhiërarchie, verstedelijkingsprocessen en processen en problemen in de stad - Geografie van de industrie: vestigingsfactoren, ruimtelijke spreiding, productie, verbruik, handelsstromen, de ontwikkeling van het industriesysteem in IL en OL - Ordening van de ruimte: gewestplannen, structuurplannen, wetgeving, principes, … De vakdidactiek omvat volgende onderwerpen: - Evaluatie - Jaarplan - Alternatieve werkvormen - Nascholing (overzicht van instanties en activiteiten, eventueel deelname)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- de morfologische structuren en de functionele zonering van stedelijke en landelijke woonkernen herkennen, begrijpen en situeren - de lokalisatiefactoren van de industrie bepalen - het voorkomen, de ontginning en de handelsstromen van energie en grondstoffen onderzoeken - toeristische bestemmingen beschrijven en de mogelijke gevolgen van het toerisme inschatten - bronnenmateriaal vinden, selecteren en integreren - zelfstandig een aantal leerinhouden verwerven - nieuwe trends binnen je vakgebied volgen Als organisator, opvoeder en begeleider van leer- en onwikkelingsprocessen kunnen studenten: - een toets opstellen - een jaarplan opstellen en gebruiken - alternatieve leermethodes toepassen - actualiteit vinden, selecteren en integreren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de volgende competenties: - de kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in de eerste twee opleidingsjaren - een grote interesse voor je eigen leefomgeving en het hedendaagse wereldgebeuren

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Alle leermiddelen van het eerste en tweede jaar. - Wereldvisie 4 ASO (handboek): zie boekenlijst - Cursussen en excursiegidsen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254460
Code:
10254460
Vakcoördinator:
Hilde Hofkens
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands