Onderwijsbevoegdheid Fysica (2006-2007)

- Wetenschappelijk werk; - Eigenschappen van de materie; - Metrologie; - Meetkundige optica; - Mechanica: kinematica en dynamica (eerste deel)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Vak De studenten beheersen de theorie uit de cursus, die de leerstof van het tweede en derde jaar secundair onderwijs uitdiept: wetenschappelijk werk; eigenschappen van de materie; optica. Ze kunnen wetenschappelijke modellen, principes en wetten verantwoord interpreteren. Ze hebben inzicht in de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Ze kunnen vlot experimenten uitvoeren. Hierbij maken ze nuttig gebruik van ICT. Ze kunnen de resultaten van practica verwerken in een verslag.De studenten kunnen omgaan met de didactische infrastructuur.Ze hebben aandacht voor fysicaverschijnselen in de leefwereld; ze willen op de hoogte blijven van recente evoluties. Vakdidactiek De studenten kunnen een degelijke, gestructureerde lesvoorbereiding opstellen.Ze hebben inzicht in de opbouw van leerplannen en kunnen ermee werken. Ze kunnen de wetenschappelijke methode omschrijven en ze toepassen in lessen en practica.Ze hebben kennis van het didactische aspect van de proeven 1 ILSO: doel, methode, aandachtspunten uitvoering, veiligheid, vraagstelling, foutenanalyse, optimalisatie.Ze kennen de veiligheidsvoorschriften voor experimenteel werk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- Een stevige voorkennis voor het vak fysica is niet vereist. De wiskundige voorbereiding uit elke richting van het ASO of TSO, met wiskundige of wetenschappelijke component, volstaat. - Voor didactiek is geen voorkennis vereist; interesse volstaat.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Cursus docent: Fysica 1 - Wetenschappelijk Werk, Fysica Vandaag, Uitg. Pelckmans, Kapellen; - Fysica Vandaag 3.2, A. Depover e.a., Uitgeverij Pelckmans, Kapellen; - Bibliotheek: handboeken S.O., naslagwerken en tijdschriften; - Vaklokaal: materieel voor demonstraties en practica, handleidingen Labsoft; - Leerplatform Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
10254050
Code:
10254050
Vakcoördinator:
Marc Van Dooren
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands