Themadagen - studiebezoeken (2006-2007)

In de themadagen staat de bereidheid tot introspectie centraal (eigen mogelijkheden en grenzen exploreren)en het oefenen van face to face- en groepsgesprekstechnieken in concrete problematieken uit het werkveld. Met de studiebezoeken worden realistische en concrete praktijksituaties getoetst aan de verworven kennis en vaardigheden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

eindcompetenties verpleegkundige of vroedvrouw

A. Type

 • Andere: casuistiekoefeningen

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
07284331
Code:
07284331
Vakcoördinator:
Dirk Van Gestel
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands