Immuunhematologie (2006-2007)

Deel 1: Immuunhematologie ABO systeem Rhesus systeem Bloedgroepbepalingen Factoren die agglutinatie beïnvloeden Antiglobulinetesten Irreguliere antistoffen Kruisproeven Bloedcomponenten Transfusiereacties Verwante bloedgroepsystemen aan ABO en Rhesus Deel 2: Hemostase & Bloedstolling Hemostase Vasculair systeem Bloedplaatjes Stollingssysteem Fibrinolyse Laboratoriumonderzoek van de hemostase en stolling

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Kennis en begrip van de verschillende bloedgroepsystemen en antistoffen Kennis en begrip van de verschillende labotesten m.b.t. bloedgroepen Kennis en begrip van de mogelijke bloedcomponenten en transfusiereacties Kennis en begrip van het mechanisme van hemostase en stolling Kennis en begrip van de verschillende labotesten m.b.t. hemostase en stolling Kunnen interpreteren van de resultaten van de labotesten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Deun K., Immuunhematologie, niet gepubliceerde cursus, Katholieke Hogeschool Kempen Van Deun K., Hemostase, niet gepubliceerde cursus, Katholieke Hogeschool Kempen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen is mondeling met mogelijkheid tot schriftelijke voorbereiding: 1. De student ontvangt een 3-tal vragen verspreid over de cursus. Voor elke vraag gaat de helft van de punten naar de (schriftelijke of mondelinge) toelichting van de vraag. Tijdens het mondeling examen worden extra vragen gesteld die peilen naar het begrip en de kadering in een ruimere context. Hierop staan ook telkens de helft van de punten. 2. Daarnaast ontvangt de student op het einde van het mondeling examen een tweetal termen lukraak uit de cursus. Deze termen peilen naar de detailkennis van de student.
OA:
06021700
Code:
06021700
Vakcoördinator:
Koen Van Deun
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands