algemene wetgeving (2006-2007)

Definitie van recht, bronnen van het recht, verbintenissen, contracten, huwelijksvermogensrecht, vennootschappen, collectieve arbeidsverhoudingen, de individuele arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, wet op de arbeidsongevallen, oplossing van geschillen (rechtbanken), sociaal statuut voor zelfstandigen

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
In staat zijn om juridusche teksten te begrijpen en te interpreteren. Algemene interesse voor het vakdomein.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
Toelichting:
Het kunnen toepassen van voornamelijk de sociale wetgeving op praktisch vlak. Inzicht in de werking van collectieve arbeidsovereenkomsten, het functioneren van inspraakorganen op verschillende niveau's en op individueel arbeidsrechterlijke situaties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
Algemene Wetgeving: - De studenten kunnen juridische teksten analyseren en begrijpen. - De studenten kunnen in het bedrijfsleven hun individuele arbeidscontracten kritisch beoordelen. - De studenten kunnen omgaan met begrippen zoals CAO's en kennen de praktische invloed daarvan op hun arbeidsrechterlijke positie. - De studenten kunnen ook inspraakorganen zoals de ondernemingsraad en het Comité ter Prervenbtie en Bescherming vanuit praktisch oogpunt benaderen. Extra competenyties - De studenten begrijpen hoe de sociale zekerheid georganiseerd is. - De studenten hebben een inzicht in de gerechtelijke organisatie en de mogelijkheden om daarop een beroep te doen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist. De basisbegrippen worden aangeleerd

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Handboek en cursustekesten, overheadprojector, powerpoint, bord

C. Aanbevolen leermiddelen

Geen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van diverse didactische hulpmiddelen. Groepsdiscussie wordt gestimuleerd

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een aantal representatieve vragen gespreid over de leerstof. Zij hebben voldoende voorbereidingstijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Als zij daarmee klaar zijn volgt het eigenlijk mondeling examen.Er wordt dieper ingegaan op de verstrekte antwoorden Mogelijkheid tot het stellen van vragen en open discussies
OA:
03202321
Code:
03202321
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands