toegepaste mechanica pract (2006-2007)

In het practicum worden proeven gedaan op proefstanden op industrieel formaat, gedeeltelijk met geautomatiseerde verwerking en gedeeltelijk manuele ingaven. Pompen zuighoogte, manometrische opvoerdruk rendementen en vermogens van pompen en pompinstallaties stromingsweerstanden, berekenen van een leidingnet en belastingskarakteristiek. Centrifugaalpompen en zuigerpomp opstellen meetgegevens en pompkarakteristieken serie- en parallel schakeling van pompen Voor het inoefenen van de algemene principes van leidingverliezen wordt gebruik gemaakt van een softwarepakket. Ventilatoren werking van centrifugaalventilatoren, opstellen meetgegevens en ventilatorkarakteristieken debietregelingen axiale ventilatoren Compressoren metingen en berekening van volumetrisch rendement, compressiearbeid en rendementen op een zuigercompressor en een schroefcompressor. Vacuümpomp metingen en berekening van volumetrisch rendement, pompsnelheid en rendementen Bij de onderhoudstrillingsmetingen gaan we gebruik maken een van trillingsanalysator. Vooreerst wordt het systeem van conditiemetingen aangebracht, daarna wordt door gebruik te maken van FFT trillingsspectra en fasemetingen aan foutdiagnose gedaan, teneinde voorstellen te maken voor het te plannen onderhoud Balanceren. Soorten onbalansen en balanceermethoden Uitlijntechnieken met laser Op een didactisch uitgebouwde koelinstallatie worden metingen uitgevoerd omtrend koeltechniek en luchtbehandeling. Tevens wordt ingegaan op het aspect warmtepomp.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Impulswet, kinematica: snelheidsdriehoeken. Continuïteitsprincipe, vergelijking van Bernoulli. Inzicht in de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica. Inzicht in de basiskringprocessen van compressiekoelmachine en warmtepomp.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Mol Raymond (2006) Labo Toegepaste Mechanica. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 210p

C. Aanbevolen leermiddelen

Boek: Pompen (Bianchi-Büstraan)

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03200860
Code:
03200860
Vakcoördinator:
Raymond Van Mol
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands