Vraagstukken i.v.m. juridische dienstverlening (2006-2007)

a) conflictenregeling - bestuderen van processtukken - opdracht i.v.m. processtukken : juridisch conflict omschrijven in 10 regels; aanduiden waar je deze materie terugvindt; korte inhoud maken van 1 pagina;procedurestukken bespreken b) thema's uit het sociaal recht - individueel een artikel uit een tijdschrift ontleden, vragen oplossen en oefeningen maken - werkstuk maken i.v.m. sociaalrechtelijk thema en aan de klasgroep presenteren - juridische documenten in verband met de tewerkstelling in verband brengen met de toepasselijke reglementering - bestuderen van enkele nieuwe thema's (feestdagen, arbeidsduur)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
a) conflictenregeling - juridische documenten kunnen ontleden, verstaan en in gewone taal omzetten zodat ze verstaanbaar worden voor een leek - inzien hoe een doorsnee proces verloopt en door het lezen van een processtuk kunnen bepalen in welke fase het proces zich bevindt - juridische begrippen die in een processtuk worden vermeld in gewone taal kunnen omzetten, zodat het verstaanbaar wordt voor een leek - het gerechtelijk wetboek kunnen gebruiken - een conflict onder de bevoegde rechtbank kunnen brengen - de eigen functie als hulpverlener op het juridisch vlak kunnen schetsen b) thema’s uit het sociaal recht - goed inzicht hebben in de manier waarop een werknemer kan worden tewerkgesteld - de regelgeving kunnen toepassen op concrete situaties - de thema’s kunnen plaatsen binnen het geheel van de sociale wetgeving - juridische termen kunnen omzetten in klare taal - teksten kunnen verwerken en analyseren - zelfstandig een materie kunnen ontleden en vragen kunnen voorbereiden - concrete situaties in verband kunnen brengen met de wetgeving en een oplossing kunnen bieden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis i.v.m. algemeen recht en arbeidsrecht (1ste jaar)

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Ilse Briers, niet gepubliceerde cursus, 2006-2007, KH Kempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04231130
Code:
04231130
Vakcoördinator:
Ilse Briers
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands