Strategisch management (2006-2007)

Strategisch management - Een overzicht en de samenhang in het strategisch management proces; - Opstellen van een missie en product-marktmatrix; - Externe analyse (klant, concurrentie, markt, omgeving); - Interne analyse (EFQM, Balanced Score Ca rd, Portfolio-analyse, benchmarking); - Toekomstige missie en product-marktmatrix; - Doelstellingen; - Alternatieve strategieën en specifieke strategieën in groei- en verzadigingsmarkten; - Vertalen van een strategie in een actieplan. Financiële analyse - Belang van financiële analyse voor strategisch management; - Winstgevendheid op product, order of klantniveau; - De werkinstrumenten balans en resultatenrekening; - Analyse van de balans (balansstructuur, liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit, financiële hefboom, concurrentiekracht, cashflow); - Effect van geplande beslissingen op de rendabiliteit. Opstellen van een business plan - Kwalitatief: strategiebepaling en vastleggen actieplannen; - Kwantitatief: opstellen van een financieel plan.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
De student moet het belang van strategisch management inzien en toekomstgericht leren denken. De student moet in staat zijn een bedrijf te analyseren op verschillende aspecten, hieruit een strategie formuleren en de strategie omzetten in concrete actieplannen. De student moet een jaarrekening van een bedrijf kunnen analyseren, en de belangrijkste punten hieruit distilleren en aanbevelingen aan het management kunnen formuleren. De student moet in staat zijn een volledig business plan voor een bedrijf op te stellen. Belangrijke competenties hierbij zijn zowel analytisch als creatief denken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die het tweede jaar marketing met succes beëindigd hebben worden tot deze cursus toegelaten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

BASTIJNS, Tony, Strategisch Management, niet gepubliceerde cursus, 2004, KHK Geel DE WIT Bob & MEYER Ron, Strategy: process, content and context, 2004, Thompson Learning

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240810
Code:
02240810
Vakcoördinator:
Tony Bastijns
Semester:
1
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands