Aardrijkskunde (2006-2007)

De vakinhoud omvat volgende onderwerpen: * Stadsgeografie: stedenhiërarchie, interne stadsdifferentiatie, verstedelijkingsprocessen en processen en problemen in de stad * Geografie van de industrie: vestigingsfactoren, ruimtelijke spreiding, productie, verbruik, handelsstromen * Toeristische geografie: soorten toerisme en gevolgen (afhankelijk van de geplande excursies enkel in 2 ILSO) * Keuzethema's (verdere verdieping of verruiming van een thema): ordening van de ruimte, bezoek aan permanente of tijdelijke tentoonstelling of workshop De vakdidactiek omvat volgende onderwerpen: * Evaluatie * Jaarplan * Excursie (verdieping) * Alternatieve werkvormen * Handboeken en werkbladen (verdieping)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker ben je in staat om: * de morfologische structuren en de functionele zonering van stedelijke en landelijke woonkernen te herkennen en begrijpen * de lokalisatiefactoren van de industrie bepalen * het voorkomen, de ontginning en de handelsstromen van energie en grondstoffen te onderzoeken * de mogelijke gevolgen van toerisme in te schatten * bronnenmateriaal te vinden, te selecteren en te integreren * zelfstandig een aantal leerinhouden te verwerven Als organisator, opvoeder en begeleider van leer- en onwikkelingsprocessen kan je: * een excursie in de eigen leefruimte organiseren, uitwerken en leiden * een toets opstellen * een jaarplan opstellen en gebruiken * alternatieve leermethodes toepassen * actualiteit vinden, selecteren en integreren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in de eerste twee opleidingsjaren. We verwachten van je een grote interesse voor je eigen leefomgeving en het hedendaagse wereldgebeuren.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* Alle leermiddelen van het eerste en tweede jaar. * Wereldvisie 4 ASO (handboek en werkboek): zie boekenlijst * Cursussen en excursiegidsen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261490
Code:
11261490
Vakcoördinator:
Els De Vadder
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands