Labo biomedische analyse (2006-2007)

De opdrachten in het labo biomedische analyse worden uitgevoerd volgens diverse instrumentele analytische methoden aangeleerd in het Labo Analytische Chemie (spectrofotometrie, fluorimetrie, polarimetrie, HPLC, TLC, potentiometrie). Het accent wordt hier nochtans gelegd op de staalvoorbereiding en mogelijke eliminatie van aanwezige interferenties. De onderzochte stalen variëren van farmaceutische preparaten, syntheseproducten, en verschillende farmaceutische vormen (suppo's, shampoo's, ...) tot biomedische monsters (urine, serum).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bij voorkeur heeft de student de competenties die aan bod komen in de volgende vakken in voldoende mate verworven: Algemene Chemie 1 en 2, Organische Chemie, Fysica 1 en 2, Wiskunde en Statistiek, Communicatie en Informatievaardigheden, Inleiding tot Medische en Biologische Technieken, Labo Analytische Chemie, Biochemie.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

L. Stilman, M. Van Der Borght. Labo Biomedische Analyse. niet-gepubliceerde handleiding. editie 2005. KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

/

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Zowel attituden, vaardigheden en rapportering worden beoordeeld. De details van de permanente evaluatie zijn opgenomen in het evaluatierooster. Dit evaluatierooster omschrijft de competenties voor: - attituden: voorbereiding, veiligheid, orde en netheid, initiatief en inzet, samenwerking; - vaardigheden: organisatie en efficiëntie, basishandelingen, gebruik apparatuur en software, cognitieve vaardigheden; - rapportering: mondeling, schriftelijk in het laboschrift en in de verslagen. Daarnaast worden als kritische fouten: onveiligheid creëren, resultaten vervalsen en diefstal en/of vandalisme aangeduid.
Voor de voorbereiding van het labo zijn een aantal hulpvragen in het voorblad van een experiment opgenomen. Verder zijn er mogelijkheden om op pre-lab of via een CD-rom voor een aantal instrumentele technieken extra achtergrondinformatie te verkrijgen. Tijdens de labozitting wordt de methode en de techniek toegelicht en de apparatuur / software gedemonstreerd. Ook worden, indien hier behoefte aan is, de resultaten samen met de student beoordeeld. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen.
OA:
06021211
Code:
06021211
Vakcoördinator:
Ann Huygens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands