Algemene pathologie en voedingsleer (2006-2007)

De voornaamste inwendige stelsels worden achtereenvolgens besproken met systematische studie van de oorzaak, symptomen, diagnostiek, prognose en therapie (medisch en chirurgisch): bloedziekten - longziekten - hartziekten - gastro-intestinale ziekten - nierziekten - endocrinologische aandoeningen. De cursus anaesthesie omvat: algemene anesthesie - loco-regionale anesthesie - geneesmiddelen gebruikt bij anesthesie - anesthesietechnieken bij zwangeren - reanimatie. In de cursus voedingsleer bestudeer je het belang van een gezonde voeding tijdens zwangerschap en lactatie en maak je kennis met enkele relevante diëten voor de zwangere of zogende. Je verwerft kennis omtrent de voeding van gezonde en zieke zuigelingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
 • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
 • C08 De vroedvrouw kan de cliënt de nodige vaardigheden aanleren zodat deze in staat is de gemaakte keuze optimaal te realiseren.
 • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.
 • C16 De vroedvrouw kan overleggen en beschikt over het inschattingsvermogen om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig.
 • C21 De vroedvrouw is competent om een project te organiseren in verband met gezondheid en welzijn.
Toelichting:
De student bezit een ruime medische achtergrond over de meest frequent voorkomende ziekten behorende tot de inwendige pathologie en algemene heelkunde. De student begrijpt en beheerst de onderliggende pathofysiologische mechanismen van deze aandoeningen. De student kent het preventiebeleid van deze aandoeningen. De student is in staat om practische informatie te geven aan specifieke bevolkingsgroepen. De student verwerft kennis over de algemene en loco-regionale anesthesie en beheerst de techniek van reanimatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Engelaar, D. (2006). Algemene pathologie Gers, A. (2006). Voedingsleer

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09285141
Code:
09285141
Vakcoördinator:
An Gers
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands