mechanica oef (2006-2007)

Hier wordt de in de theorie behandelde leerstof uitgebreid toegepast op vraagstukken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De studenten kunnen fysische grootheden vectorieel voorstellen en vectoriële basisbewerkingen uivoeren. De studenten kunnen de beweging van een voorwerp (plaats, snelheid, versnelling) in een wiskundige vorm (grafisch en analytisch) voorstellen, en dit zowel in 1, 2 of 3 dimensies. De studenten begrijpen de basiswetten van de dynamica en kunnen deze toepassen zowel voor een puntmassa als voor een lichaam. De studenten herkennen de statische en dynamische wrijvingskrachten en kunnen deze integreren in de mechanische modellen. De studenten kunnen praktijk georiënteerde problemen analyseren en omvormen tot een oplosbaar mechanisch model. De studenten kunnen oefeningen systematisch analyseren en gestructureerd oplossen. De studenten kunnen redeneringen op logische wijze noteren en de overgang tussen de verschillende stappen verklaren. De studenten kunnen evalueren of de gevonden oplossing binnen aanvaardbare grenzen ligt. De studenten kunnen de toepasbaarheid en beperkingen van de oplossing van het toegepaste mechanisch model inschatten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- Eenvoudige integralen - Basiskennis van goniometrische formules - Driedimensioneel voorstellingsvermogen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

L. Schepers en F. Van Genechten, 2006, Mechanica deel 1en deel 2. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

MAYR, MARTIN, Technische Mechanik, Munchen,Hanser, 1995 [ISBN 3-446-17637-3] SERWAY, RAYMOND A., Physics for Scientists & Engineers, Saunders College Publishing, 2004, [ISBN 0-534-40949-0] FLIPSE, A. A., Theoretische Mechanica, Van Griensven, Eindhoven, 1988 [ISBN 90-6674-626-2] Powerpointpresentaties (beschikbaar op het campusnetwerk)

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen is mondeling met een schriftelijke voorbereiding. Deze schriftelijke tekst is de basis voor de mondelinge ondervraging.
OA:
03200040
Code:
03200040
Vakcoördinator:
Luc Schepers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands