Geïntegreerd project (2006-2007)

Aan de hand van een aantal opdrachten werken de studenten in groep, zelfstandig en vakoverschrijdend, een eigen casus uit en rapporteren deze aan hun medestudenten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
De studenten leren een concreet beroepsspecifiek probleem analyseren, het in verband brengen met reeds gekende informatie uit verschillende vakgebieden en deze informatie gebruiken en integreren voor het genereren van creatieve oplossingen, rekening houdend met sociale, culturele, financiele, medische en nutritionele factoren. De studenten kunnen gericht informatie opzoeken, analyseren, interpreteren en gebruiken bij het oplossen van een concreet beroepsspecifiek probleem. De studenten leren in groep een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, met aandacht voor de inbreng van de anderen. De studenten leren hun eigen functioneren kritisch evalueren en verbeterpunten formuleren. De studenten kunnen schriftelijk en mondeling de gevolgde werkmethode en de oplossing communiceren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eerste en tweede jaar

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Boeckx, H. (2006). Projectweek : bundel. Onuitgegeven cursus voor het tweede jaar voedings- en dieetkunde, KHKempen, Departement Gezondheidszorg en chemie, Geel. Boeckx, H. (2006). Projectweek : opdrachten. Onuitgegeven cursus voor het tweede jaar voedings- en dieetkunde, KHKempen, Departement Gezondheidszorg en chemie, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Naast een evaluatie van het groepsgebeuren wordt de uitgewerkte casus beoordeeld. Dit aan de hand van een verslag en van een presentatie.
OA:
06021611
Code:
06021611
Vakcoördinator:
Hilde Boeckx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands