Nederlands 1 (2006-2007)

§2Vertellen * de waarde van het vertellen in het kader van de opvoeding van kinderen * soorten verhalen * hoe het vertellen organiseren * hoe verhalen op een zinvolle manier verwerken §2Luisteren * luisteren bekijken als een actief en complex psychologisch proces * domeinen van luistervaardigheid * soorten van luisteren * hoe het luisteren didactisch organiseren §2Spelling van woorden met vast woordbeeld * wat is spelling * welke types woorden bestaan er * hoe een dictee voorbereiden en verbeteren * spellingstrategieën §2Poëzie * werken met gedichten in functie van het expressief lezen * welke oefeningen moeten aanwezig zijn en waarom * hoe het expressieve lezen zo gunstig mogelijk voorbereiden §2Voorgezet lezen * inzicht verwerven in het leesproces * overstap van het aanvankelijk lezen naar het voorgezet lezen * technisch lezen en begrijpend lezen * overige leesvormen en individueel lezen §2Spelling (eigen vaardigheid) * werkwoordspelling * klinkersysteem van het Nederlands * eigen spellingvaardigheid op peil brengen §2Taalsystematiek * de plaats van grammatica in het geheel van de taalbeschouwing * de structuur van de zin * de woordsoorten * oefeningen §2Jeugdliteratuur * zelfstandige lectuur van een aantal boeken * zelfstandig verwerken van die lectuur * groepswerk naar aanleiding van die lectuur

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
In het eerste jaar werk je aan de volgende algemene competenties: * beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie * teamgericht kunnen werken * besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid * denk- en redeneervermogen * kritisch reflecteren * oplossingsgericht kunnen werken * informatie verwerven en verwerken * een ingesteldheid hebben tot levenslang leren Daarnaast werk je aan beroepsspecifieke competenties: * als begeleider van leerprocessen ben je in staat om de leerinhouden op een didactisch verantwoorde manier te vertalen naar de lagere school * als opvoeder ben je in staat om de leerlingen op te voeden tot mondige en taalweerbare kinderen * als inhoudelijk expert ben je in staat om de leerinhouden die hieronder bij inhoud vermeld staan, inzichtelijk te verwerven en te beheersen * als inhoudelijk expert ben je ook in staat om de leerinhouden van de lagere school inzichtelijk te beheersen * als organisator ben je in staat om een stimulerende leer- en werkomgeving te creëren met een permanente aandacht voor de taalvaardigheden van de leerlingen * als cultuurparticipant ben je in staat om een verantwoorde keuze te maken wat betreft het culturele aanbod (theater, poëzie, verhalen)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

* Je hebt voldoende interesse voor het fenomeen taal en communicatie. * Je beheerst de leerstof van de lagere school en je beschikt zelf over voldoende achtergrond om die leerstof zinvol te kaderen. * Je bent bereid die achtergrond verder uit te diepen in functie van de lagere school. * Je bent zelf voldoende taalvaardig (mondeling en schriftelijk) om voor de leerlingen een voorbeeldfunctie uit te oefenen. Je bent bereid om je eigen taalvaardigheid verder te optimaliseren.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

* een syllabus is beschikbaar * eigen lesnota's die een aanvulling vormen op de syllabus * leerplannen Nederlands (deelleerplannen Spreken en Luisteren, Lezen, Schrijven, Taalbeschouwing, Muzisch taalgebruik, Drama en Schrift) * Woordenlijst Nederlandse taal * Uyttendaele J., Mels H., Nieuwe Spelling Zachte Helling * Van der Biest M., Uyttendaele J., Spellingtrainer * id.: Handleiding voor de leerkracht/gebruiker * www.taalsite.nl * taaltelefoon.vlaanderen.be

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • stage
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
11260160
Code:
11260160
Vakcoördinator:
Roel Duys
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands