Informaticatoepassingen (2006-2007)

De studie van het pakket gebeurt aan de hand van een realiteitsgetrouwe gevallenstudie van een groot- en kleinhandelszaak. Als aanloop wordt de oprichting van de onderneming toegelicht. Dan wordt het boekhoudpakket ingevoerd. Nadat de basisbestanden toegelicht zijn, wordt de student geconfronteerd met een reeks documenten, met stijgende moeilijkheidsgraad, en gebeurtenissen in de onderneming die boekhoudkundig moeten verwerkt worden. Deze geven de kans om kennis te maken met de volgende facetten van het boekhoudpakket: - het Aankoopdagboek, het Verkoopdagboek, het Financieel Dagboek en het Dagboek diversen (met o.a. de inventaris); - gegevens zoals saldi, lijsten, historieken, BTW-gegevens opvragen; - basisbestanden naar de eigen behoeften van de onderneming aanpassen; Er wordt gebruik gemaakt van het boekhoudpakket ProAcc. De studie van het pakket gebeurt aan de hand van een realiteitsgetrouwe gevallenstudie van een groot- en kleinhandelszaak. Als aanloop wordt de oprichting van de onderneming toegelicht. Dan wordt het boekhoudpakket ingevoerd. Nadat de basisbestanden toegelicht zijn, wordt de student geconfronteerd met een reeks documenten, met stijgende moeilijkheidsgraad, en gebeurtenissen in de onderneming die boekhoudkundig moeten verwerkt worden. Deze geven de kans om kennis te maken met de volgende facetten van het boekhoudpakket: - het Aankoopdagboek, het Verkoopdagboek, het Financieel Dagboek en het Dagboek diversen (met o.a. de inventaris); - het opvragen van gegevens zoals saldi, lijsten, historieken, BTW-gegevens; - het aanpassen van basisbestanden naar de eigen behoeften van de onderneming; - het afpunten van leveranciers- en klantenrekeningen; - het afpunten van algemene rekeningen; - controles en correcties; - vervaldagenlijsten en aanmaningen; - opening van een nieuw boekjaar en afsluiting van het vorige boekjaar. Na afwerking van het boekhoudpakket dient de bekomen eindsituatie als uitgangspunt voor de invoering van een bijkomende module van ProAcc: facturatie en voorraadadministratie. Eerst worden de nodige aanpassingen en aanvullingen aan de bestaande administratie doorgevoerd. Dan wordt voor aankopen en verkopen een aantal basisgevallen behandeld die het administratief proces opvolgen vanaf de bestelbon tot en met de facturatie en de automatische boeking van de verrichtingen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
- De student verwerft inzicht in de opbouw van een softwarepakket voor boekhouden, facturatie en voorraadadministratie. - De student kan de bestudeerde modules vlot en nauwkeurig gebruikten. -De student kan informatie iInterpreteren die vrijkomt uit het pakket.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die geslaagd zijn voor het studieprogramma van algemeen boekhouden, zullen tot de cursus toegelaten worden. Een redelijke voorkennis van algemeen boekhouden is immers vereist. Vlot overweg kunnen met een computerklavier is aanbevolen. Internationale stuenten moeten minstens niveau 4 voor Nederlands gehaald hebben en kunnen zich aanbieden via het departementshoofd voor toelating tot de cursus.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VAN BEYLEN, M 2006, Boekhouden op computer met ProAcc - Gevallenstudie", DE MAESENEER, F Antwerpen, Uitgeverij De Boeck in samenwerking met Solid Data. VAN BEYLEN, M 2005, DE MAESENEER, Facturatie en orderadministratie met ProAcc - Gevallenstudie Antwerpen, Uitgeverij De Boeck in samenwerking met Solid Data.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • praktische proef

B. Omschrijving

De studenten leggen een praktische proef af die analoog is aan de doorlopen gevallenstudies en waarin ze bewijzen dat ze handig en ordelijk overweg kunnen met de geoefende functionaliteiten. De vertreksituatie van de praktische proef is gelijk aan deze van de cursus zelf.
OA:
02241240
Code:
02241240
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands