Natuurbehoud en ontwikkeling (2006-2007)

De cursus natuurbehoud- en ontwikkeling analyseert de belangrijkste biotopen in Vlaanderen in landschapsperspectief naar water en bodem toe: waterlopen, moerasgebieden en open water, heideterreinen, bosgebieden en graslanden. Je verwerft inzicht in de belangrijkste natuurdoeltypen en hun natuurtechnische beheersmaatregelen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
De studenten hebben inzichten in de verschillende natuurtechnische maatregelen die in België en Nederland worden toegepast. De studenten kunnen aan de hand van de bespreking van de verschillende types biotopen de te verwachten gevolgen bespreken. De studenten kunnen de verschillende types terreinen met hun beheerswerken analyseren.

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen een natuurbeheersplan opstellen en beoordelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293061
Code:
03293061
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands