Begeleidingsmethodieken (2006-2007)

Dit opleidingsonderdeel rust op twee pijlers: enerzijds wordt met de methode van intervisie en stilgestaan bij begeleidingshoudingen en -vaardigheden. Anderzijds worden aan de student diverse probleemoplossende strategiën aangeleerd zoals Social case Work en Taakgerichte Hulpverlening.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
De deelnemers moeten zich de kennis, inzicht, vaardigheden en een hulpverleningshouding eigen maken in het werken met individuen en groepen, rekening houdend met de sociale context. Zowel problemen als oplossingen moeten geplaatst kunnen worden in de sociaal maatschappelijk context van de hulpvrager. De student moet de hulpvrager niet alleen aan zzijn recht laten komen, maar ook durven opkomen voor zijn rechten en mee kunnen bouwen aan socale ondersteunende systemen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

eindcompetenties basisopleiding verpleegkunde en vroedkunde

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW
 • Andere: interactieve trainingsvormen

B. Verplichte leermiddelen

- VLAEMINCK Hilde, Social Casework in de 21° eeuw - Een praktisch handboek voor kwaliteitsvol hulpverlenen, , Kluwer uitgeverij, 255p., 2002

C. Aanbevolen leermiddelen

- Holstvoogd Ruud: Maatschappelijk werk is meer, uitvoering en organisatie, basisleerboek maatschappelijk werk, , Alphen aan den Rijn - Samson, 157 Blz. 1985 - SNELLEN Ad, Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk, Uitgeverij Couthino, Bussum, 2002, 381 p. - Sprangers, Ann: Leren en werken als maatschappelijk assistent - Uitgeverij Garant, 111Blz. - p. 53 - 73 - JAGT, Taakgerichte hulpverlening in social case-work, Born Stafleu Van Loghum 209p. 2004

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • stage
 • Andere: casuïstiek

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
07284290
Code:
07284290
Vakcoördinator:
Dirk Van Gestel
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands