Eindwerk (2006-2007)

Het onderwerp van het eindwerk moet ofwel verband houden met één of meerdere opleidingsonderdelen ofwel met de onderwijsrealiteit. Het kan dan gaan om vakken die je in je opleiding zelf hebt gevolgd of over disciplines en activiteiten uit het curriculum van het lager onderwijs. * Je eindwerk bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel, waarbij het eerste duidelijk als achtergrond en basis voor het tweede fungeert. * De theoretische gegevens verkrijg je vanuit persoonlijke, functioneel gerichte lectuur of veldonderzoek. Het resultaat van dit theoretisch gedeelte moet bewijzen dat je een synthese van literatuur kan samenstellen. * In het praktisch deel breng je verslag uit van een zelfstandig opgestelde unit (lessenreeks, activiteitengeheel, deelproject, ... ) die het eerste deel operationaliseert. Dit gedeelte is in principe getoetst aan je eigen praktijkervaring.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Je bewijst dat je startbekwaam bent niet alleen wat betreft de competenties leraar lager onderwijs maar ook op niveau van de competenties van de professionele bachelor: het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituatiesin de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je hebt een inhoudelijke en didactisch-pedagogische basis verworven doorheen de opleiding

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Door jou zelf te bepalen in functie van het gekozen onderwerp en in samenspraak met je promotor.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261360
Code:
11261360
Vakcoördinator:
Caroline Heyselberghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands