biotechnisch project V (2006-2007)

Een onderzoeksvraag uit het vakdomein kunnen beantwoorden op een wetenschappelijk correcte manier. De studenten krijgen per 2 een onderzoeksvraag uit het domein van de levensmiddelen. Om deze vraag te beantwoorden, worden verschillende stappen gezet: opzoekingen in de wetenschappelijke literatuur, opstellen van een statistisch relevant proefopzet, uitvoeren van de experimenten, verwerken van de resultaten, rapporteren in de vorm van een wetenschappelijke paper en in een presentatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Brede wetenschappelijke kennis van het domein van de voedingsindustrie, ondersteund door inzicht in principes van chemie, mechanica, microbiologie, ... Vaardigheid in labowerk.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Elk groepje van 2 studenten die een onderzoeksvraag uitwerken, worden begeleid door een docent die vertrouwd is met het vakgebied van de onderzoeksvraag.
OA:
03201300
Code:
03201300
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands