toegepaste thermodynamica (2006-2007)

Verbranding. Brandstoffen. - Verbranding. - Rendementen. - Eigenschappen van vloeibare brandstoffen. - Verbranding : sto√ęchiometrische verbranding, theoretische luchthoeveelheid, luchtovermaat, vlamsnelheid, vlamstabiliteit, kleur van de vlam. - Rookgasanalyse, rendementen. Werking van een hogedruk-verstuiverbrander. Verbrandingsmotoren. Inleiding. - Energieconversie, algemene beschrijving en toepassingsgebied. Theoretische kringprocessen. Otto-, diesel- en gecombineerd kringproces, bespreking van verschillende parameters van het kringproces. Werkelijke kringprocessen. 4-takt benzinemotor, 4-takt dieselmotor, verliezen, rendementen, karakteristieke curven van een motor, kleppendiagram. Brandstoffen, verbranding en vermogenregeling. Eigenschappen van brandstoffen octaangetal, cetaangetal. Verbranding : detonatie, dieselklop. Carburatoren, injectiesysteem, brandstofpomp. Drukvulling. Doel, principe, turbogroep, mechanische drukvulling. 2-takt motoren. Benzine- en dieselmotoren. Uitlaatgasemissie en milieu. Stoom. Procesverwarming. Stoom, warm water, thermisch olie. Stoomketels,stoomleidingen,stoomverbruikers, condenspotten, regelingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.
Toelichting:
De student kan de verschillende factoren die invloed hebben op het rendement van een ketelinstallatie verklaren en berekenen. De student kan de werking van een verbrandingsmotor uitleggen. De student kan het verloop van de karakteristieke curves van een benzinemotor en een dieselmotor verklaren. De student kan de werking van de voornaamste componenten van een stoominstallatie uitleggen. De student kan de nodige energetische berekeningen uitvoeren om de kwaliteit op een stoominstallatie te beoordelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eerste hoofdwet van de thermodynamica. Otto- en dieselkringproces.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

J. Ver Elst, 2006, Toegepaste thermodynamica. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201200
Code:
03201200
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands