Werkcollege elektronica (2006-2007)

Digitale elektronica, met name PLC, neemt een belangrijke plaats in bij de sturing van processen. Na een inleiding in binaire logica met elementaire basispoorten en functies wordt de link gelegd naar de Siemens PLC. Via eenvoudige oefeningen welke de student zelf programmeert op PC en overzet op PLC wordt de werking van de PLC uitgelegd. Aan het einde van de cursus kan de student een eenvoudig probleem analyseren en programmeren in deSiemens PLC.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

cursus digitale technieken Niet gepubliceerde cursus G. Van Baelen cursus PLC Niet gepubliceerde cursus L. Cambré et al.

C. Aanbevolen leermiddelen

ppt PLC via Toledo

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

theorie en praktijk lopen door elkaar. Er wordt stilaan kennis opgebouwd om van zeer eenvoudige programmaties over te gaan naar moeilijkere situaties. Complexe oefeningen of programmaties gebeuren niet.

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

na een deeltje theorie worden er oefeningen (programmeren van de PLC) gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar inzet, aanpak, creativiteit en resultaat. Vermits er een zeer sterk verschil in voorkennis is, is het eindresultaat zeker niet de belangrijkste factor. Het theoretische examen peilt naar de werking van de PLC in het algemeen. De kennis van de programmeertaal wordt NIET geevalueerd. er is begeleiding bij het oplossen van de oefeningen.
OA:
06030013
Code:
06030013
Vakcoördinator:
Guy Van Baelen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands