Communicatie in het Duits 1 (2006-2007)

De cursus behandelt de noodzakelijke basisgrammatica. De leerstof van het secundair onderwijs wordt herhaald en verder uitgediept. Aanvankelijk staat de toepassing van de grammatica in schriftelijke oefeningen centraal. Aansluitend gaat speciale aandacht uit naar een communicatieve vaardigheidstraining. Je leert je verstaanbaar maken in alledaagse situaties binnen de commerciële context van een onderneming. De volgende thema's komen aan bod: bezoekers ontvangen in de firma, zichzelf en anderen voorstellen, contacten leggen, afspraken maken, de weg beschrijven, informatie inwinnen enz. Luisterfragmenten dienen daarbij als model. Het is noodzakelijk dat zowel dagelijkse als commerciële woordenschat en Redemittel intensief worden uitgebreid. Ook de Landeskunde en de Duitse socio-culturele context komen ruimschoots aan bod.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
Studenten kunnen zich mondeling en schriftelijk in het Duits uitdrukken, ook in bedrijfseconomische contexten. De studenten kunnen de nieuwe woordenschat, idiomatische uitdrukkingen en grammaticale structuren toepassen in improvisatierollen. De studenten kunnen zich in het Duits voorstellen en contacten leggen, afspraken maken, klanten ontvangen, telefoongesprekken voeren, informatie inwinnen, hun mening verdedigen, de weg beschrijven enz. De studenten kunnen Duitse klanken en klankcombinaties correct uitspreken. De studenten kunnen met behulp van een vertalend woordenboek zelfstandig Duitstalig materiaal lezen, begrijpen, en verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ESSERS J. 2004 Duitse Oefenspraakkunst FORST G. 2004 Thematische Woordenschat Duits, Antwerpen, Intertaal Hand-outs: Landeskunde, uitspraakoefeningen, Sprechintentionen MIEBS V. , VEHOVIRTA L., 1997, Kontakt Deutsch, Berlin, Langenscheidt

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242540
Code:
02242540
Vakcoördinator:
Chris Hoogsteyns
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Duits