Frans: Bedrijfseconomisch en juridisch 1 (2006-2007)

- occasionele grammatica (n.a.v. een bepaald probleem) - persoonlijke herhaling basiswoordenschat - uitbreiding van economische woordenschat in functie van het vakbebied (bank, beurs, verzekering) - lectuur van algemene en vakspecifieke teksten als uitgangspunt voor mondelinge oefeningen en woordenschatuitbreiding - allerlei mondelinge oefeningen om spreekvaardigheid te verbeteren: groepsgesprekken, telefoongesprekken, bedrijfssimulaties) - correctie van taalfouten eigen aan Nederlandstaligen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Basis: - Studenten kunnen geschreven/gesproken Franse instructies, boodschappen of documenten (algemene of economische) begrijpen - Studenten kunnen Franse documenten synthetiseren en presenteren - Studenten kunnen hun mening formuleren in het Frans (mondeling) - Studenten kunnen een telefoongesprek voeren in het Frans - Studenten beheersen de spreekvaardigheid die nodig is om sociale kontakten aan te gaan en onderhouden Extra: - Studenten kunnen grafieken lezen en becommentariëren - Studenten kennen de woordenschat eigen aan hun vakgebied (bank, beurs verzekering) - Studenten kunnen (in de klas behandelde) onderwerpen uit hun eigen vakgebied uitleggen en bespreken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voldoen aan de wettelijke vereisten om geslaagd te zijn voor het gerelateerde studieprogramma.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

CORNU P., GROTHEN H., LAMOTE J., Erreurs Courantes commises en français par (tous) les néerlandophones, 1994, Garant, Leuven/Apeldoorn, 128p. ULBURGHS J., Etapes 5/6, Vocabulaire fonctionnel, 1999, Wolter Plantijn, Deurne, 154p.

C. Aanbevolen leermiddelen

finaciële tijdschriften in het Frans Franse kranten

A. Types

 • oefenpracticum
 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk

B. Omschrijving

De lessen zijn een afwisseling van werkvormen: uitleg door de docent wordt gevolgd door toepassingen onder de vorm van schriftelijke oefeningen (vertaaloefeningen, invuloefeningen, ...), maar ook mondelinge oefeningen, soms klassikaal, per twee, of in grotere groepen. Regelmatig zijn er ook werksessies in een computerklas.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Permanente evaluatie betreft een herhalingstest basiswoordenschat. Mondeling examen omvat de presentatie van een socio-economisch thema op basis van actuele krantenartikels + inhoudsvragen over geziene leerstof. Schriftelijk examen omvat studie van "erreurs courantes" p. 11-43 + geziene woordenschat + grammatica.
OA:
02241580
Code:
02241580
Vakcoördinator:
Carina Schouten
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Frans