Milieuwetgeving (2006-2007)

Het vak milieuwetgeving maakt je vertrouwd met de uitgebreide en complexe materie van het milieurecht. Na een algemene kennismaking van het milieurecht kan je zelf aan de slag. Je studeert en verwerkt bepaalde delen van de leerstof zelf waarbij je zowel geschreven bronnen als de pc als leermiddel. Ook krijg je bepaalde onderdelen ingeleid door een externe docent. Een aantal case-studies die je in kleine groep oplost leren je alle kennis integreren.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 07. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategiën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C08 De chemist kan binnen zijn specialisatie de vigerende wetgeving vertalen naar reële situaties om wettelijk conform te werken.
Toelichting:
De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg heeft inzicht in de ontwikkeling van het milieurecht tegen een achtergrond van internationaal, nationaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk milieubeleid. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg heeft inzicht in het complexe milieurecht, kan zich situeren in dit milieurecht en kent in grote lijnen de bedoeling en reikwijdte van onderdelen van dit recht (Vlarem, Vlarebo, Vlarea,...) De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg heeft inzicht in de foutaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid bij het optreden van milieuschade. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg heeft inzicht in de handhaving bij het optreden van milieumisdrijven. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg kan de eisen van de ISO 14001 - norm voor milieuzorg vertalen naar een concrete situatie en kan milieuprocedures schrijven voor een gegeven situatie. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg kan zelfstandig opzoekwerk verrichten in het milieurecht, en dit zowel in elektronische bronnen als in papieren bronnen en kan een interpretatie geven aan het opgezochte voor een concrete bedrijfssituatie. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg kan proces-verbaal opstellen bij een monstername. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg kent de gemeentelijke bevoegdheden en taken. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg kan taken die deel uitmaken van de gemeentelijke milieuadministratie uitvoeren. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg staat open voor het bestuderen en interpreteren van nieuwe onderdelen van de milieuwetgeving. De bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg kan correct communiceren over het verrichtte opzoekwerk via een gesprek, een schriftelijk rapport en een presentatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: geschreven bronnen (wetteksten, boeken uit mediath

B. Verplichte leermiddelen

Somers, W & Verhoeven, A.. Milieurecht in kort bestek. Brugge: Die Keure.

C. Aanbevolen leermiddelen

Van Geystelen, L. Milieuvergunningen editie 2006. Kluwer. De Pue, E., Lavrysen, L. & Stryckers, P. Milieuzakboekje 2006. Kluwer. Biesemans, P., Harlem, S., Vandekerkhove, L., Vyvey, Q. Zakboekje voor de milieucoördinator editie 2006. Kluwer McKiel, M., Hart, J. ISO 14000: questions and answers. ASQ (American society for quality). de Dreu, P.H. ISO 14001 - de nieuwe milieunorm. Beaumont. ISO 14001:2004 Milieumanagementsystemen - Eisen en richtlijnen voor gebruik (norm)

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: milieuplatform (elektronisch)

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • Andere: tussentijdse test (maakt deel uit van de permanente evaluatie)

B. Omschrijving

OA:
06020280
Code:
06020280
Vakcoördinator:
Ann Van Asbroeck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands