Vermeerderingstechniek (2006-2007)

invitroteelt: materiaal en technieken, de meest toegepaste methodes klassieke vermenigvuldiging van planten: - generatief: zaaien - vegetatief: scheuren, aanaarden, afleggen, stekken, enten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten moeten de werking en toepassingen van de in vitrotechniek weergeven en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden inzien. De studenten moeten de verschillende vermenigvuldigingsmethoden in de plantenteelt kunnen weergeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Mia Van Dyck, 2005, Vermeerderingstechniek, Niet gepublliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03291012
Code:
03291012
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands