Expressieve technieken (2006-2007)

Verschillende technieken: ritme, dans, stemgebruik, mime, improvisatie, grime, zang, drama, .. Het tweede semester werken we aan een minivoorstelling die wordt opgevoerd voor publiek in een theaterzaal. De studenten werken doorheen de sessies aan hun vooropgestelde doelstellingen/aandachtspunten in het kader van de ergotherapeutische opleiding.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
De student groeit in het zich meester maken van de verschillende technieken. De student werkt op een positieve manier samen met andere studenten en kan hen stimuleren op expressief vlak. De student komt tot een goede zelfreflectie en kan zelf zijn eigen werkpunten formuleren. De student toont een gemotiveerde inzet en draagt bij tot het welbevinden van de anderen in de groep. De student voert de verschillende technieken correct uit en vindt het uitdaging deze te beheersen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

bundel expressie, werkmap

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • oefenpracticum
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • presentatie

B. Omschrijving

Het eigen handelen wordt van dichtbij opgevolgd en geëvalueerd door de student zelf en door de docenten.
OA:
06022383
Code:
06022383
Vakcoördinator:
Mark Steensels
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands