fytotechnie (analyse) (2006-2007)

Grasland: botanie - betekenis - morfologie - systematiek - fysiologieche ontwikkeling - veredeling - voornaamste grassoorten (zaaiwaardige en spontane) - andere graslandplanten - botanisch graslandonderzoek Grasland: teelttechniek - zaaien - aanleg - nazorg - graslandgebruik - graslandproductiviteit - techniek van de graslanduitbating vbemesting - verzorging - uitrusting Grasland als voeder - voederwaarde en gezondheid van het vee - voederconservering Suikerbieten - botanie - fysiologie - teelttechniek: bodem - bemesting - onkruidbeheersing - ziekten en plagen - oogst en bewaring - industriële verwerking - - veredeling en rassen - kwotumregeling - suikerraffinage - fructosecichorei Maïs - C4-plant - systematiek en morfologie - groei en ontwikkeling - - teelttechniek: bodem - bemesting - onkruidbeheersing (actuele aanpak mechanische onkruidbestrijding of in combinatie met chemische) - ziekten en plagen - oogst en conservering - valorisatie silomaïs, CCM, MKS - veredeling en rassen (actuele informatie!) Andere groenvoeder- en groenbemestingsgewassen: - overzicht Vruchtwisseling Praktijkkennis teelttechniek, groei en ontwikkeling van landbouwgewassen - proefoogst mais, aardappelen, suikerbieten - veldwaarnemingen - drogestofbepaling - opbrengstbepaling Chemische Voederwaardebepaling in labo: energie en eiwit (suikergehalte) Bedrijfsbezoeken - veredelingsbedrijf en veldproeven Clovis Matton - Koninklijk Belgisch Instituut voor Verbetering van de Biet - Suikerraffinaderij Tienen - aardappelbedrijf

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Plantenfysiologie Plantensystematiek Algemene fytotechnie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus "Grasland" Cursus "Maïsteelt", Prof. M. Geypens (KULeuven, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen) Aanvulling met actualiteiten maïsteelt Brochure Voedergewassen 2002 (Landbouwcentrum voor Voedergewassen) Productie- en proefvelden op de campus en elders Verwijzingen naar interessante websites Literatuur MARTIN, LEONARD, STAMP, Principles of Field Crop Production, Third Edition, Prentice Hall, 1989, [ISBN 0-02-376720-0] SINCLAIR T.R., GARDNER F.P., Priciples of Ecologyin Plant Production, CAB International, 1998, [ISBN 0-85199-220-X]

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
03202370
Code:
03202370
Vakcoördinator:
Karel Dekoninck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands