statistiek (2006-2007)

Beschrijvende statistiek : Frequenties bij steekproeven - Karakteristieke getallen bij een steekproef Kansrekenen : Algemene begrippen uit kansrekenen - Bijzondere kanstheoretische modellen (binomiale verdeling, Poisson verdeling, normale verdeling) Inferentiestatistiek : Statistiek over proporties - Statistiek over verwachtingswaarden en standaardafwijkingen - Testen van theoretische modellen (Chi-kwadraattesten) Bivariabele statistiek : Bivariabele stochastische veranderlijken en de correlatiecoëfficiënt - Kleinste kwadraatschattingen - Regressie-analyse

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
AB 01 : De student kan relevante berekeningen en grafische voorstellingen bij één of meerdere steekproeven interpreteren om uitspraken te doen of hypothesen op te stellen over de volledige populatie(s). (denken en redeneren is hierbij belangrijk) AB 02 : De student kan relevante berekeningen en grafische voorstellingen bij één of meerdere steekproeven selecteren om uitspraken te doen of hypothesen op te stellen over de volledige populatie(s). De student kan bij een vraagstelling die onderzocht wordt met resultaten afkomstig van één of meerdere steekproeven een gepaste statistische onderzoeksmethode selecteren en het resultaat daarvan interpreteren met betrekking tot de vraagstelling. (beide doelstellingen horen bij informatie verwerken) AB 03 : De student kan bij een vraagstelling die onderzocht wordt met resultaten afkomstig van één of meerdere steekproeven een gepaste statistische onderzoeksmethode selecteren met betrekking tot de vraagstelling. (Dit is een methodiek ontwikkelen in functie van creatieve kennisontwikkeling) AB 04 : De student kan steunend op de theoretische basis van de statistische onderzoeksmethodes de beperkingen van deze methodes aanduiden. AB 08 : De student kan op basis van de resultaten van een statistische studie behorende bij een concrete vraagstelling op correcte wijze de informatie formuleren die bekomen wordt met betrekking tot die vraagstelling. (communiceren van oplossingen)

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
Toelichting:
AB 01 : De student kan door het uitvoeren van simulaties situaties nabootsen waarin de student zowel de kracht als de beperkingen van de statistische methodes kan onderzoeken. AB 02 : Het gebruik van statistiek om gegevens van een steekproef te interpreteren is een onderzoeksmethodologie (een basisingrediënt bij empirisch onderzoek)

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
C1 : De student kan steunend op de theoretische basis van de statistische onderzoeksmethodes de basisprincipes uitleggen waarop deze methodes steunen, de beperkingen van deze methodes aanduiden, de invloed van steekproeven op de resultaten van die methodes verklaren. C3 : Ieder probleem of voorbeeld in de cursus alsook de meeste opgaven tijdens het examen situeren zich in een voor de opleiding relevant kader. Daardoor moet statistiek gebruikt worden in samenhang en vooral als ondersteuning van andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Abstract rekenen met reële getallen Betekenis van integraal van een positieve reële functie Interpretatie van grafische voorstellingen Elementaire reële functies

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: Grafisch rekentoestel

B. Verplichte leermiddelen

Coppens, M. (2007). Statistiek (met gebruik van het rekentoestel TI-83). Cursusdeel 1 Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement IIBT. Coppens, M. (2007). Statistiek (met gebruik van het rekentoestel TI-83). Cursusdeel 2 Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement IIBT.

C. Aanbevolen leermiddelen

Er is ook een cursus statistiek beschikbaar op Toledo. In deze cursus is er een ruim aanbod aan oefeningen, voor een groot gedeelte vroegere examenvragen tesamen met een volledige uitwerking van de oplossingen ervan. Ook twee examenvoorbeelden van een recent voorgaand academiejaar staat op deze cursus. Via discussieforums wordt voorzien in de mogelijkheid te discussiëren over vraagstukken bij de cursus en dit onder toezicht van de docent die als nodig ondersteuning in die discussie kan geven. Het grafische rekentoestel TI-83 (of een hogere versie) is onontbeerlijk bij het oplossen van statistische problemen tijdens dit opleidingsonderdeel en op het examen.

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03200160
Code:
03200160
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands