Fysische revalidatie (2006-2007)

In de lessen fysische revalidatie behandelen we een aantal ziektebeelden uit het vakgebied: cerebral palsy, trauma capitis, rugproblemen, amputaties, . Daarnaast wordt de ergotherapeutische behandeling van deze ziektebeelden toegelicht. Zo maken we b.v. kennis met de meest gebruikte behandelingsconcepten voor CVA - patiënten: N.D.T. en Johnstone-approach . We bespreken de inhoud van de 'rugschool'en de ergotherapeutische aanpak bij amputaties . Tenslotte behandelt de cursus een aantal ergonomische basisprincipes m.b.t. werkhoudingen en het hanteren van gereedschap.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
Basiscompetenties: - De studenten hebben inzicht in de behandelde ziektebeelden en kunnen deze inzichten gebruiken bij het opstellen van doelstellingen en het ontwerpen van gepaste ergotherapeutische activiteiten. - De studenten hebben inzicht in een aantal courante behandelprincipes en -methoden en kunnen deze inzichten gebruiken bij het opstellen van doelstellingen en het ontwerpen van gepaste ergotherapeutische activiteiten. - De studenten kennen de behandelde ergonomische basisprincipes en kunnen deze toepassen naargelang de noden van de patiënt en de therapeut in gesimuleerde situaties en in reële situaties onder begeleiding.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

de leerstof van het eerste studiejaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

A. Vanzeir, 2002, Niet uitgegeven cursus, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Studenten kunnen in de eerste plaats tijdens de les met vragen terecht over de huidige leerstof of reeds behandelde leerstof. Daarnaast bestaat ook steeds de mogelijkheid om via mail vragen en bedenkingen door te sturen. De laatste les wordt ook steeds gereserveerd voor vragen en bedenkingen i.f.v. het examen
OA:
06022340
Code:
06022340
Vakcoördinator:
Antje Vanzeir
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands