Frans (2006-2007)

Basiswoordenschat en -grammatica (niveau zesde leerjaar) kan je bijspijkeren tijdens het eerste semester (monitoraten). Herhaling van (uitbreidings)grammatica: lidwoord, naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, telwoorden, vorming en gebruik van werkwoorden (IP, FS, PC, IMP, CP, FP, PR) ... Vakdidactiek Frans voor elk soort Franse les in de basisschool, weliswaar aan de hand van bestaande handleidingen. Mondelinge taalvaardigheid in (eenvoudige) communicatieoefeningen. Wekelijkse Franse leestekst over actuele thema's.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen weet je dat je een totaal nieuw vak aanleert. Met behulp van de op de markt zijnde taalmethodes selecteer je inhouden, werkvormen en groeperingsvormen. Als inhoudelijk expert beheers je perfect de basisinhouden Frans van de lagere school. Je bent in staat om deze foutloos over te brengen aan kinderen van de lagere school. Daarnaast kan je je mondeling en schriftelijk voldoende goed behelpen in een Franstalig milieu. Als organisator kan je de minimale tijd besteed aan Frans in het lesurenpakket maximaal benutten. Als cultuurparticipant kan je relevante infomatiebronnen raadplegen om je interesseveld rond Frankrijk en de Franstalige wereld te verruimen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De basiskennis Frans, niveau secundair onderwijs (ASO/TSO), zou verworven moeten zijn. In het begin van het academiejaar wordt een oriënterende basiskennistoets afgenomen. Scoor je hierop (te) laag, dan kan je, op vrijwillige basis, je basiskennis bijspijkeren gedurende het eerste semester.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboeken volgens de handboekenlijst. Het elektronische leerplatform Toledo, waar de leesteksten worden geplaatst én de audioversie ervan, waar studenten vragen aan elkaar en aan de docent kunnen voorleggen (en beantwoorden) en waar de concrete lesinhoud van elk contactuur op voorhand wordt meegedeeld. Je kan intekenen op de syllabus van de docent; deze staat eveneens ter beschikking op Toledo. Extra (grammatica)oefeningen voor studenten die erom vragen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • elektronisch leerplatform
 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260130
Code:
11260130
Vakcoördinator:
Joeri Meynen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans