Economie (2006-2007)

De cursus bestaat uit twee delen: het eerste deel handelt over de Sociale Economie, met aandacht voor de opbouw van de sector, de soorten activiteiten. Het tweede deel omvat socio-economische vraagstukken, betrekking hebbend op tewerkstelling, werkloosheid, geld, inflatie, inkomen, economische conjunctuur en groei, globalisering, milieu, Europa.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Economie Vandaag 2006, De Cnuydt en De Velder Werkboek Economie, G. Deferme en K. Seynaeve, niet gepubliceerde cursus,KHK, Geel 2007

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Met vragen m.b.t. de cursus of andere kunnen de studenten steeds beroep doen op de docente, tijdens de lesmomenten (voor of na de les), via email, of - indien nodig - tijdens een individuele afspraak.
OA:
04231040
Code:
04231040
Vakcoördinator:
Grete Deferme
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands