Sociologie (2006-2007)

In de cursus sociologie van de gezondheid maken we kennis met de sociologische taal en de belangrijkste stromingen binnen de sociologie. Deze sociologische achtergrond wordt vervolgens gebruikt voor de studie van alledaagse situaties, van de relatie deskundige-patiënt, en van de gezondheidszorg. De cursus behandelt ten slotte het fenomeen medicalisering. Leerinhoud psychologie: Deel 1: - Het waarnemen, observeren en het interpreteren van gedrag. Interpretatiefouten worden grondig besproken en geoefend - De leerprocessen klassieke en operante conditionering en het sociaal leren - De motivatietheorie van Maslow en enkele basisaspecten van de motivatiepsychologie en de emoties, Deel 2: De psychologische aspecten rond zwangerschap, geboorte en het directe postpartum De psychologische aspecten rond de hechtingspsychologie moeder-vader-kind en de faciliterende rol van de vroedvrouw hierbij Deel 3: Grondige analyse en vaardigheidstraining van de communicatieve vaardigheden voor de vroedvrouw

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
 • C04 De vroedvrouw beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die haar in staat stellen respectvol om te gaan met individuele noden ongeacht de culturele en maatschappelijke achtergronden van de zorgvrager.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C15 De vroedvrouw beschikt over de nodige sociaal-communicatieve competenties om het communiceren en samenwerken met anderen adequaat te realiseren.
Toelichting:
- De studenten begrijpen de eigen aard van de sociologische analyse - De studenten kunnen micro-, meso- en macrofenomenen in de maatschappij analyseren vanuit sociologisch oogpunt. - De studenten kunnen de drie belangrijkste vormen van sociologische analyse toepassen op de gezondheidszorg. - De studenten begrijpen de essentie van medicalisering en kunnen ze herkennen in hun toekomstig beroepsveld. - De studenten hebben inzicht in een aantal belangrijke algemeen psychologische theorieën die gebruikt worden bij het verklaren en begrijpen van gedrag. - De studenten hebben inzicht en vaardigheden (herkenning en toepassing) van de elementaire leerprocessen conditonering en imitatie - De studenten hebben inzicht en vaardigheden (herkenning en toepassing) van de basismotieven (olgens Maslow) en de emoties - De studenten hebben inzicht en vaardigheden in de psychologische aspecten rond zwangerschap, geboorte en het directe postpartum i.h.b. rond de hechtingspsychologie moeder-vader-kind - De studenten kunnen de basiscommunicatieve vaardigheden van de vroedvrouw herkennen en toepassen in eenvoudige vroedkundige zorgsituaties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Van Lint Greet, 2004, Sociologie van de gezondheidszorg. Niet gepubliceerde cursus, KHK, Turnhout, 81 p. Pottie Cécile, 2004, Inleiding in de algemene Psychologie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 100p. Pottie Cécile, 2004, Psychologische aspecten rond zwangerschap, geboorte en postpartum en het hechtingsgebeuren, 85p. Veilig bevallen. Het complete handboek (6 hoofdstukken) B. Smulders& M. Croon

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
09285072
Code:
09285072
Vakcoördinator:
Diane Uytterhoeven
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands