Onderwijsbevoegdheid Wiskunde (2006-2007)

Tijdens het tweede jaar worden thema's van het eerste jaar verder uitgewerkt, bestuderen we de fundamenten van getaltheorie en algebra en wordt de meetkunde in diverse aspecten ontleed en ingeoefend. Ook goniometrie komt aan bod. Studenten moeten pc-programma's en grafische rekenapparaten leren gebruiken bij het oplossen en demonstreren van wiskundige problemen. -Vlakke meetkunde: o.a. Thales, Pythagoras, eigenschappen van veelhoeken en cirkels, vectoren -goniometrie: verband met meetkunde, goniometrische functies en hun toepassingen -Ruimtemeetkunde: (intuïtieve) ruimtemeetkunde eerste graad, perspectieftekenen, inhoud en oppervlakte, snijden en ontwikkelen van lichamen, -Structuren, vergelijkingen, kardinaalgetallen, opbouw van N, Z, Q en R : de getalstructuren worden in een historisch kader en met een rigoureuze opbouw sterk uitgediept.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
-) De competenties van het eerste jaar komen terug aan bod, maar worden gelinkt aan andere inhouden; -) je kan werken met meetkundige software -) je kan geschikt leermateriaal ontwikkelen door gebruik te maken van ICT.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

de kennis, attituden en vaardigheden van het eerste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-) docentencursussen; -) handboekenreeks Delta van de tweede graad; -) artikels uit tijdschriften, o.a. Uitwiskeling;

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Studenten worden zowel in groep als individueel begeleid.
OA:
10254230
Code:
10254230
Vakcoördinator:
Jos Willems
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands