Communicatieve en agogische vaardigheden (2006-2007)

De cursus Agogische Vaardigheden focust in het derde jaar op de plaats van de leerkracht in het onderwijs. Aandacht gaat uit naar het bijwonen van en deelnemen aan vergaderingen, oudercontacten, participatieraden en overleg met andere instanties (bijv. CLB). De cursus stelt organisaties en instanties voor die zich bezighouden met het ondersteunen van leerlingen en ouders (bijv. CLB). In de cursus komen ook vaardigheden aan bod die een optimale relatie tussen leerling en leerkracht bewerkstelligen of behouden (adequate feedback geven, assertiviteit, actief luisteren, omgaan met problematieken als drugs, pesten, holebi’s,...).De cursus Agogische Vaardigheden reikt vaardigheden aan om de eerste stappen te zetten op de arbeidsmarkt. De nadruk wordt gelegd op het vervullen van de administratieve verplichtingen bij het zoeken naar een job in de educatieve sector en het solliciteren.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten leren reflecteren op de agogische en pedagogische taken van de leerkracht. De studenten verwerven inzicht in de aanpak van moeilijke leerlingen. De studenten verwerven inzicht in het verwerkingsproces van ouders van gehandicapte kinderen. De studenten leren een slecht-nieuwsgesprek voeren. De studenten leren communiceren met ouders met het oog op het verhogen van de betrokkenheid van ouders. De studenten verwerven inzicht in de structuur en werking van de bijzondere jeugdzorg en het CLB. De studenten leren vergaderen. De studenten volgen kritisch de onderwijsactualiteit. De cursus communicatieve en agogische vaardigheden voldoet aan volgende basiscompetenties (cfr. basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 1 (maart 1998): -de leraar als organisator -de leraar als innovator-onderzoeker -de leraar als partner van de ouders/verzorgers -de leraar als lid van een schoolteam -de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap -de leraar als cultuurparticipant

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Deze cursus bouwt op de agogische, psychologische en pedagogische kennis uit het eerste en het tweede jaar verder.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Marijke Dierick, 2004. Cursus Agogische Vaardigheden derde jaar. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Elementaire didactische werken (boeken, tijdschriften, video’s, websites, organisaties, ...) - Meewes Annie, 2004. Cursus communicatieve en agogische vaardigheden derde jaar. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - De Bal Annemarie,2004. Cursus communicatieve en agogische vaardigheden derde jaar ILSO. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout - Elementaire agogische werken (boeken, tijdschriften, video’s, websites, organisaties,...) - Eigen nota’s van studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250250
Code:
10250250
Vakcoördinator:
Marijke Dierick
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands