Biomechanica (2006-2007)

Na inleidende begrippen over wat de biomechanica juist inhoudt, volgen basisbegrippen over gebruikelijke bewerkingen in de biomechanica. Het objectiveren van een beweging door kinematische gegevens zoals verplaatsing, snelheid en versnelling komen aan bod, net als het grafisch voorstellen van deze grootheden aan de hand van vectoren. De bewerkingen met deze vectoren worden uitgewerkt en toegepast voor verschillende houdingen en bewegingen. Via het werken in groep leren studenten een houding te bestuderen, vertrekkend vanuit een zelf genomen digitale foto. De oorzaak van de bewegingen wordt bestudeerd aan de hand van de wetten van Newton, met voorbeelden waarin problemen in de statica uitgewerkt worden. Studenten leren metingen uitvoeren en de resultaten te verwerken zodat zij een inzicht krijgen in het mechanisch functioneren van het menselijk lichaam en diverse orthopedische apparaten. Begrippen zoals druk, afschuiving, en wrijving worden uitgewerkt met het oog op orthopedisch technische toepassingen. De spieractiviteit wordt tenslotte in verband gebracht met de sturingsmogelijkheden van orthopedische apparaten zoals myo-electrische prothesen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
- studenten kunnen samenwerken om in een team tot een gezamenlijke oplossing te komen - studenten kunnen een gegeven probleem kritisch benaderen en analyseren om tot een logische en zinvolle manier te komen om het probleem op te lossen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
- studenten hebben inzicht in de diversiteit van biomechanische toepassingen - studenten kunnen werken met kinematische gegevens (inclusief basisbegrippen over afleiden en integreren), kunnen deze grafisch voorstellen, en kunnen voorstellingen maken en bewerkingen uitvoeren gebruik makend van vectoren - studenten kunnen kinetische gegevens interpreteren, voorstellen en bewerken aan de hand van vectoren - studenten kunnen problemen oplossen in de statica en kunnen eenvoudige problemen oplossen in de dynamica - studenten begrijpen de basisvoorwaarden voor de mechanische aspecten van de menselijke houding en beweging - studenten begrijpen de relatie tussen druk, afschuiving en wrijving toegepast op huiddefecten - studenten hebben inzicht in de wijze waarop spiersignalen verwerkt en gebruikt kunnen worden in het aansturen van externe apparaten - studenten kunnen de verkregen gegevens verwerken en kritisch evalueren - studenten kunnen de aangeleerde methodes toepassen in een maatname - studenten kunnen de aangeleerde technieken toepassen in het evalueren van een patiënt en zijn/haar hulpmiddel

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Inleidende mechanica (1or)

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Van Melckebeke, S, 2006. Biomechanica, Deel I, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

Snijders, C, 1995. Biomechanica van het spier-skeletstelsel, Grondslagen en toepassingen. Lemma, ISBN 90-5189-278-0

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022040
Code:
06022040
Vakcoördinator:
Stijn Van Melckebeke
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands