Duurzame energie (2006-2007)

- energieproblematiek, Kyoto en het Vlaams energiebeleid - fossiele brandstoffen, kernenergie en hernieuwbare energiebronnen - thermische en fotovoltaïsche zonne-energie - windenergie - waterkracht - bio-energie - warmtepompen - energie-opslag - energiezuinige gebouwen - brandstofcellen - kernfusie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De bachelor ETkan zelfstandig nieuwe kennis verwerven. -De bachelor ET kan zelfstandig opdrachten uitwerken. -De bachelor kan zelfstandig verworven kennis en uitgewerkte opdrachten duidelijk en overzichtelijk voorstellen. -De bachelor kan de energieproblematiek uitleggen en er zijn mening over geven. -De bachelor kent de milieueffecten van de verbranding van fossiele brandstoffen. -De bachelor is op de hoogte van de Vlaamse beleidsmaatregelen in het kader van het verdrag van Kyoto. -De bachelor kan de haalbaarheid en toepasbaarheid van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie,windenergie, waterkracht, biomassa kritisch beoordelen. -De bachelor krijgt inzicht in de huidige stand van zaken en de te verwachten mogelijkheden van kernfusie enbrandstofcellen. -De studenten kan het gebruik van kernenergie kritisch beoordelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210637
Code:
05210637
Vakcoördinator:
Margot De Pauw
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands