Vennootschapsboekhouden 1 (2006-2007)

Deel 1: Financieringsmiddelen op lange termijn Hoofdstuk 1: Kapitaal Hoofdstuk 2: Uitgiftepremies Hoofdstuk 3: Herwaarderingsmeerwaarden Hoofdstuk 4: Reserves - overgedragen winst Hoofdstuk 5: Kapitaalsubsidies Hoofdstuk 6: Voorzieningen voor risico's en kosten. Uitgestelde belastingen Hoofdstuk 7: Schulden op meer dan 1 jaar Deel 2 : Investeringen in duurzame middelen en andere beleggingen Hoofdstuk 1: Oprichtingskosten Hoofdstuk 2: Immateriële vaste activa Hoofdstuk 3: Materiële vaste activa Hoofdstuk 4: fFnanciële vaste activa Hoofdstuk 5: Vorderingen op meer dan 1 jaar Deel 3: Elementen van het netto bedrijfskapitaal Hoofdstuk 1: Voorraden en bestellingen in uitvoering Hoofdstuk 2: Vorderingen op te hoogste 1 jaar Hoofdstuk 3: Geldbeleggingen Hoofdstuk 4: Liquide middelen Hoofdstuk 5: Schulden op ten hoogste 1 jaar Hoofdstuk 6: Overlopende rekeningen van het actief en van het passief Deel 4: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Deel 5 : Oefeningen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

vereiste voorkennis: cursus algemeen boekhouden van het 1ste jaar,

A. Type

 • handboek
 • Andere: boekhoudpakket proacc

B. Verplichte leermiddelen

De Lembre, E., Grondige studie van de jaarrekening, De Lembre, 6de druk, Wolters Plantyn, ISBN 90 301 6860 9 Boekhoudpaketten: ProAcc en Expert/m Verplichte en/of aanbevolen lectuur Boekhoudwetgeving in het Wetboek van vennootschappen, Gaeremynck, A. & en Van Herck, G., Algemeen Boekhouden, Acco, zesde druk, 2002, ISBN 90 334 4882 3

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat na afspraak
OA:
08271130
Code:
08271130
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands