Organisatie- en beleidskunde (2006-2007)

 1. Beleidskunde
  1. Wat verstaan we onder beleid?
  2. Signaalfunctie van het maatschappelijk werk
  3. Hoe wordt het beleid bepaald?
   1. Het beleid van de organisatie
   2. De rol van het middenveld
   3. De lokale, regionale en federale overheid
  4. Stappenplan beleidsmatig werken
 2. Organisatiekunde
  1. Orgnaisatieverandering
  2. Van concept tot uitdaging
  3. Werken aanorganisatieverandering
  4. Kwaliteitszorg
  5. Kwaliteitsontwikkeling
  6. Kritieke succesfactoren
  7. Modellen en instrumenten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
Toelichting:
C 2.1. De MA beschrijft en analyseert processen van orgnisatieverandering en kwaliteitsontwikkeling C 3.1. De MA werkt methodisch verantwoord mee aan organisatieverandering C.3.2. De MA werkt wetenschappelijk en praktijktheoretisch verantwoord aan verandering C.5.1. De MA houdt in zijn handelen rekening met de maatschappelijke betekenis van zijn werk C5.2. De MA verbindt zijn eigen werk zinvol met het netwerk van sociale voorzieningen C5.3. De MA draagt bij aan beleidsprocessen en kwaliteitsbevordering op het niveau van de sector, het brede werkveld, de overheid C 6.1. De MA situeert het professioneel handelen binnen de context van organisatieverandering C 6.2. De MA engageert zich voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en werkt mee aan organisatieverandering en kwaliteitsontwikkeling C 6.3. De MA streeft de realistaie van doelstellingen na binnen de context van een team C 6.4. De MA ontwikkelt samenwerkingsverbanden met externe partners en organisaties C 7.3. De MA ontplooit het eigen professioneel functioneren permanent in een kritische verhouding tot nieuwe ontwikkelingen in de socio-professionele context

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Beleidskunde - ‘geschiedenis en actualiteit’ als opleidingsonderdeel van de samenlevingsmodule 1ste jaar of gelijkwaardige cursus of kennis op basis van praktijkervaring; - ‘major MW/MAD 2e jaar’ of gelijkwaardige cursus of kennis op basis van praktijkervaring; - ‘sociaal beleid’ als opleidingsonderdeel van de samenlevingsmodule 2de jaar of gelijkwaardige cursus of kennis op basis van praktijkervaring Organisatiekunde Een grondige kennis van algemene inzichten van organisatiekunde is vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Beleidskunde Wouters Wim, 2006, Beleidskunde. Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel Organisatiekunde - Handboek: Cuyvers Guido, 2000, Integrale organisatieverandering. Nelissen, Soest, 256 p. . - Cursustekst 'Kwaliteitsontwikkeling'

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
04232100
Code:
04232100
Vakcoördinator:
Wim Wouters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands