Communicatieve vaardigheden - TLO (2006-2007)

In het onderdeel communicatie gaan we in op de specifieke moeilijkheden die een aantal gesprekssituaties met zich brengen: klachtenbehandeling, omgaan met gebrekkige therapietrouw, reageren in crisissituaties. Deze gesprekken worden vanuit casussen en met behulp van video-opnames behandeld en ingeoefend. Daarnaast worden ook een aantal facetten uit de bedrijfscommunicatie besproken, nl. leiderschap, groepsdynamica en vergadertechieken. Daarbij hoort ook een inleiding op het solliciteren. In het onderdeel informatievaardigheden wordt ondersteuning geboden bij het schrijven van het eindwerk. Daartoe behandelen we strategieën waarmee vragen uit het vakdomein opgelost kunnen worden (de formulering en analyse van probleemstellingen en doelstellingen, het gebruik van heuristieken, en methodes om gericht informatie op te zoeken en te verwerken). Specifieke aandacht wordt besteed aan de zoekkanalen op het internet die degelijke, vooral Engelstalige, wetenschappelijke vakliteratuur ontsluiten, aan hoe informatie snel op relevantie gescand en voor derden tot bruikbaar werkmateriaal verwerkt kan worden, o.a. in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
Toelichting:
- Studenten kunnen de volgende gesprekssituaties vlot aan: klachtenbehandeling, omgaan met gebrekkige therapietrouw, reageren in crisissituaties - Studenten hebben inzicht in groepsdynamica en leiderschapsrollen. - Studenten herkennen en bepalen hun informatiebehoefte: zij kunnen hun informatiebehoefte vaststellen; kunnen zich oriënteren in het onderwerp door het gebruik van algemene informatiebronnen; kunnen de informatiebehoefte uitdrukken in een vraag en deelvragen en de informatiebehoefte afbakenen tot een haalbare en relevante taak, eventueel in overleg met anderen en kunnen de informatiebehoefte vertalen naar sleutelbegrippen en verwante termen, die bruikbaar zijn voor het zoeken en vinden van de gewenste informatie. - Studenten kunnen beroepsspecifieke informatie met enige begeleiding zelfstandig en kritisch verwerven: zij kunnen verschillende soorten informatiebronnen beschrijven waar antwoorden op beroepsspecifieke vragen gevonden kunnen worden, en weten de meest geschikte voor hun informatiebehoefte te lokaliseren; kunnen verschillende soorten informatiebronnen en informatiezoeksystemen met daarbijbehorende ontsluitingsmechanismes en structurering (inhoudstafel, index, zoekfuncties, ordeningssystemen, referenties...) effectief hanteren; en kunnen beoordelen of voor hun informatiebehoefte voldoende informatie gevonden is die relevant en kwaliteitsvol is. - Studenten kunnen informatie met enige begeleiding zelfstandig en kritisch verwerken: zij vergelijken en beoordelen kritisch de betrouwbaarheid, accuraatheid, geldigheid, tijd- en plaatsgebondenheid van informatiebronnen en kiezen bewust de meest geschikte informatiebron voor hun informatiebehoefte; zij kunnen informatie analyseren, selecteren, synthetiseren en bestaande informatie combineren met inventieve gedachten, experimenten en/of analyses om nieuwe informatie te produceren; zij kunnen de gevonden informatie verwerken in een (naar vorm) wetenschappelijk artikel, en citeren en refereren correct; zij kunnen gebruik maken van de meest geschikte technologie en/of systeem om de benodigde informatie eruit te lichten en vast te leggen en om die bewaarde informatie gestructureerd te beheren. - Studenten kunnen een sollicitatiebrief en een CV correct opstellen en kunnen een sollicitatiegesprek met succes voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de basiscommunicatievaardigheden onder de knie, kennen het kader van de algemene communicatietheorie en kunnen het toepassen op situaties binnen het vakgebied.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Wuyts Alex (2006). Informatievaardigheden. Niet-gepubliceerde cursus, Geel: KHKempen Wuyts Alex (2006). Heuristiek. http://docweb.khk.be/Alex%20Wuyts/heuristiek.html Wuyts Alex (2006). Communicatie. Niet-gepubliceerde cursus. Geel: KHKempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03293020
Code:
03293020
Vakcoördinator:
Alex Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands