Vraagstukken van het sociaal cultureel werk (2006-2007)

Kernthema's, actuele tendensen en specifieke vraagstukken voor werkers in het sociaal-cultureel werk worden ingeleid en grondig besproken. Zelf lezen, reflecteren, verbinden met de stage-ervaringen, discussie en het opbouwen van een eigen visie staan centraal.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.
Toelichting:
· De SCW-er kan zijn beroep een betekenisvolle plaats geven tussen de verschillende andere disciplines en beroepen. · De SCW-er reflecteert kritisch op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het bredere maatschappelijk kader. · De SCW-er ontplooit het eigen professioneel functioneren in een kritische verhouding tot nieuwe ontwikkelingen in de socio-professionele context. · De SCW-er kan zelf inzicht verwerken in vakliteratuur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

· Basiskennis over sociaal-culturele methodieken en het sociaal-culturele werkveld in Vlaanderen. · Basiskennis over de typische benaderingen van SCW-ers.

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

LAROCK, Y., e.a., Spoor zoeken. Handboek sociaal-cultureel werk met volwassenen. Gent, Academia Press, 2005.

C. Aanbevolen leermiddelen

Teksten zullen aangeboden worden als aanvulling al naargelang de ontwikkelingen van de actualiteit en naargelang de thema's die inspelend op die actualiteit verder zullen ontwikkeld worden. Verder is het gebruik van Toledo aanvullend op de lessen.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
04231100
Code:
04231100
Vakcoördinator:
Gie Van den Eeckhaut
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands